“ಇವರು ಬರೆದದ್ದು ನನ್ನದೇ ಕಥೆ!!” – ಸೆಲೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಓದಿನ ವಿಮರ್ಶೆ

ರೋಹಿತ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರ "ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ" ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನೂ ವಿಮರ್ಶಕಳಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನವೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ.

Continue Reading“ಇವರು ಬರೆದದ್ದು ನನ್ನದೇ ಕಥೆ!!” – ಸೆಲೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಓದಿನ ವಿಮರ್ಶೆ