ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲೇಬೇಕು! – ಬಿಜೆಪಿ 25+1 ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಬಿಜೆಪಿ 25+1 , ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ...

Continue Readingಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲೇಬೇಕು! – ಬಿಜೆಪಿ 25+1 ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ