‘ಗಣಿತಜ್ಞರ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು’ ಲೇಖಕರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು…

ಗಣಿತ ಅಂದರೇನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಿ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನ ಆಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು! ಇನ್ನು ಗಣಿತಜ್ಞರೆಂದರೆ? ಅವರು ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಿಂದ ...

Continue Reading‘ಗಣಿತಜ್ಞರ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು’ ಲೇಖಕರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು…