“ಗಂಧದ ಮಾಲೆ” ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಂಧದ ಮಾಲೆಯೆ ಸರಿ!

ರೋಹಿತ ಚಕ್ರತೀರ್ಥರವರು ಬರೆದ "ಗಂಧದ ಮಾಲೆ" ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಂಧದ ಮಾಲೆಯೆ ಸರಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆ (ನೈಜಕಥೆ) - "ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಆದರ್ಶ" ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅವಸರದ ...

Continue Reading“ಗಂಧದ ಮಾಲೆ” ಪುಸ್ತಕ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಂಧದ ಮಾಲೆಯೆ ಸರಿ!